Nuotekų tvarkymas

NUOTEKŲ TVARKYMAS

 

                      UAB”Molėtų vanduo” eksploatuoja Molėtų rajono buitinių nutekamųjų vandenų šalinimo ir valymo sistemas, kurios yra Molėtų mieste ir Naujasodžio, Giedraičių, Alantos, Inturkės, Arnionių, Toliejų, Bekupės, Bijutiškio, Giraitės gyvenvietėse , taip pat eksploatuoja 35,3 km nuotekų tinklų, kurie  yra Molėtų mieste ir apie 44,7 km – Molėtų rajono gyvenvietėse, 19 nuotekų siurblinių kaimiškosiose gyvenvietėse ir 10 Molėtų mieste. Molėtų rajone yra devynios buitinių nuotekų valyklos: 1 Molėtų miesto ir, 9 valyklos yra mažuosiuose miesteliuose ir kaimiškosiose gyvenvietėse t.y. Arnionyse II, Inturkėje, Alantoje, Toliejuose, Bekupėje, Giedraičiuose, Naujasodyje, Bijutiškyje ir Giraičių k.. Išvalytų nuotėkų kiekis Molėtų rajone  apie    280 tūkst. m³ per metus. Išvalytos nuotekos šalinamos į atvirus vandens telkinius. Rajoninių nuotekų valyklų duomenys išsamiau pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė.                  Molėtų rajono gyvenviečių buitinių nuotekų valyklos

Nr.

Gyvenvietės pavadinimas

Nuotekų valymo būdas

Valymo priemonė

Išvalytų nuotekų  kiekis, t. m3/metus

Vandens telkinys, į kurį išleidžiamos išvalytos nuotekos

1

Molėtų

Biologinis

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

217

Siesarties upelis

2

Arnionys II

Biologinis

Filtracijos laukai

4

Spenglos upelis

3

Inturkė

Biologinis

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

5

melioracijos griovys    (Lakajos upė)

4

Alanta

Biologinis

Filtracijos laukai

7

Virintos upė

5

Toliejai

Biologinis

Filtracijos laukai

4

 melioracijos griovys 

( į Sasiedo ež. )

6

Bekupė

Biologinis

Filtracijos laukai

3

 melioracijos griovys 

  ( į Virbilos upelį )

7

Bijūtiškis

Biologinis

Filtracijos laukai

2

melioracijos griovys  

( į Bebrusų ež. )

8

Giedraičiai

Biologinis

Filtracijos laukai

9

melioracijos griovys    

  ( į Širvintos upelį )

9

Alanta

(Naujasodis)

Biologinis

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

30

Alantos upelis

 

                      Buitinių nuotekų valymo metu susidaręs dumblas Molėtų miesto valymo įrenginiuose presuojamas ir saugomas dumblo aikštelėje iš kur išvežamas ūkininkams laukų tręšimui . Pagal Lietuvos Aplinkos ministerijos patvirtintą strategiją, atsiradus plotų, kuriuose dumblas būtų panaudojamas tręšimui  stokai, jo perteklius už  atskirą mokestį bus utilizuojamas  dabar naudojantis ES parama rekonstruojamuose  UAB „Utenos vandenys“  dumblo apdorojimo įrenginiuose. Bendrovės nuotekų valymo įrenginiuose per metus susidaro iki 200 t dumblo 85% drėgnumo.