Prisijungimo tvarka

 PATVIRTINTA :

                                                                                                                                                                                                                                                                                    UAB,,Molėtų vanduo’’direktoriaus

                                                                                            2022 12 28 įsakymu Nr. V- 57

 PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKA

 

l . Prisijungimo sąlygos

1.1 Abonentas ar vartotojas, norintis įsivesti vandentiekio ir nuotekų tinklus privalo gauti iš UAB,,Molėtų vanduo’’ (toliau Tiekėjas) prisijungimo prie vandentiekio ir nuoteku tinklu prisijungimo sąlygas.

1.2. Prisijungimo sąlygų gavimui tiesiogiai ar el.paštu: info@moletuvanduo.lt  pateikti dokumentus (kopijas):

 - prašymą (priedas Nr. 1);

   - kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro      išrašą;

   -  duomenis apie statinį;

   - žemės sklypo planą;

    - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre    įregistruotus statinius ir žemės sklypą;

    - Pridedamas dokumentas, patvirtinantis apmokėjimą už prisijungimo sąlygų paruošimą ir išdavimą. Mokama į UAB ,,Molėtų vanduo‘‘ įmonės kodas 167524751 sąskaitą LT914010045500020285, AB Luminor bankas, kodas 40100

   -  statinių išdėstymo planą;

   -  projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).

1.3. Gavus visus reikiamus dokumentus prisijungimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienu ir pateikiamos statytojo nurodytu büdu: atsiimama tiesiogiai, išiunčiamos el.paštu arba išsiunčiamos tokiu būdu kaip ir buvo gautos, jeigu klientas nenurodė kitaip.

 2.  Projektas

2.1. Pagal gautas prisijungimo salygas statytojas rengia vandentiekio ir nuoteku tinklu projektą:

- Tinklams (priskiriamiems I grupės nesudėtingiems statiniams), klojamiems namų valdos ribose, supaprastintą projektą gali rengti pats statytojas arba pasamdytas projektuotojas. Supaprastintas projektas - tai vandentiekio ir nuoteku tinklu schema su paaiškinimais. Projektas derinamas su Tiekėjo, kitų inžineriniu tinklu savininkais ar eksploatuojančių organizaciju igaliotais asmenimis, o mieste bei saugomose ir paveldo teritorijose ir igaliotu savivaldybės administracijos tarnautoju.statybos darbų eigoje koreguojant projektą suderinti su Tiekėju.

- Tinklams, klojamiems valstybinėje žemėje ir namu valdos ribose, bet priskiriamiems ypatingiems, neypatingiems ir II grupés nesudėtingiems statiniams, projektas ruošiamas atestuotoje projektavimo jmonėje ar turinčio licenziją projektuotojo. Tinklu statybai gaunamas statybos leidimas (jei reikia) arba įgalioto savivaldybės atstovo suderinimas.

2.2. Vienas suderinto projekto egzempliorius pateikiamas Tiekėjui.

3.    Statyba

3.1.    Statytojas prieš pradėdamas darbus savivaldybės teritorijoje, turi gauti leidimą žemės darbams ir jį suderinti su inžinerinių tinklų savininku ar eksploatuojančių organizacijų įgaliotais asmenimis.

3.2.    Tinklus privačiose valdose ir priskirtus I grupės nesudėtingiems statiniams įrengti gali pats statytojas  arba samdytas rangovas, turintis atitinkamą kvalifikaciją.

3.3.    Darbų pabaigoje statytojas užsisako klojamų požeminių tinklų išpildomąją geodezinę nuotrauką, kurią įkelia į GIS sistemą.

3.4.    Tiekėjo atstovai kviečiami dalyvauti prijungiant pastatytus tinklus prie centralizuotų vandentiekio ir ( ar) nuotekų tinklų.

3.5    Statytojas prieš 3 dienas informuoja UAB „Molėtų vanduo" atstovus (tel.: 8 607 70280) apie darbų įvykdymo pabaigą ir kviečia priimti sumontuotus, bet neužpiltus gruntu vamzdynus. Tiekėjo atstovas pildo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklu prijungimo aktą. ( priedas Nr.3);

4.   Sutarties sudarymas

4.1.    Baigus tinklų įrengimo darbus statytojas teikia Vieningam klientų aptarnavimo centrui prašymą sutarties sudarymui (priedas Nr 2 ). Prašymų yra dvi formos :  

  priedas Nr. 2-V– gyventojams ( vartotojams )

 priedas Nr. 2-A – juridiniams asmenims ( abonentams)

             Su prašymu pateikiami dokumentai ( kopijos) išvardinti teikiamo priedo formoje

4.2   Plėtros ir pardavimų inžinierius organizuoja pateiktų dokumentų patikrą per 5 darbo dienas ir organizuoja pastabų pateikimą statytojui arba nukreipia sutarties sudarymui.

 

 Plėtros ir pardavimų inžinierius                                                                           Juozas Kerpė