DUK


Ką daryti, jeigu negavau popierinės sąskaitos?

Pirmiausia patikrinkite pašto dėžutę. Jeigu pašto dėžutė tuščia, prisiminkite, ar buvote prisijungę prie Savitarnos https://savitarnamoletai.mokesta.lt/ ir ar sutikote, kad popierinės sąskaitos Jums nebūtų siunčiamos, o jas visas gautumėte tik internetu? Jeigu taip, prisijunkite prie Savitarnos ir sąskaitas matysite paskyroje. Jeigu norėsite gauti ir popierines sąskaitas, keliaukite į paskyros nustatymus JŪSŲ PASKYRA ir pažymėkite, kad pageidaujate gauti paštu siunčiamas paslaugų teikėjų sąskaitas.

Kur kreiptis, jeigu turiu klausimų dėl atsiųstų sąskaitų?

Visais atvejais, kai turite klausimų dėl sąskaitų pateikimo, informacijos jose, atsiskaitymo ir kt., kreipkitės į Molėtų klientų aptarnavimo centrą Tel.: 8-383-51011 ar el. p.: vanduo@moletusvara.lt. Esame visada pasiruošę padėti.

Nepavyksta prisijungti prie Savitarnos https://savitarnamoletai.mokesta.lt/ ? Neprisimenu prisijungimo duomenų, ką daryti?

Jeigu nepavyksta prisijungti ar nerandate prisijungimo duomenų, kuriuos siuntėme popierinėje sąskaitoje ar el. paštu, kreipkitės į Molėtų klientų aptarnavimo centrą Tel.: 8-383-51011 ar el. p.: vanduo@moletusvara.lt. Esame visada pasiruošę padėti.

Kaip žinoti, ar gavau man skirtą sąskaitą, kai ant jos nėra vardo ir pavardės?

Centro siunčiamose sąskaitose pateikiamas tik būsto adresas be vardo ir pavardės. Tokia sąskaita turi tokią pačią juridinę galią kaip ir sąskaitos su pateiktu vardu bei pavarde, tokias sąskaitas apmokėti privaloma kaip ir anksčiau. Jeigu abejojate, ar pateikta sąskaita iš tiesų skirta Jums, patikrinkite mokėtojo kodą. Jeigu jis sutampa su mokėtojo kodu, kuris būdavo nurodytas ant ankstesnių sąskaitų, – sąskaita iš tiesų adresuota Jums. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į Molėtų klientų aptarnavimo centrą Tel.: 8-383-51011 ar el.p.: vanduo@moletusvara.lt.

Kodėl anksčiau gavau kelias sąskaitas, o dabar tik vieną?

Bendra sąskaita siunčiama Molėtų klientų aptarnavimo centro iniciatyva, kad Jums nereiktų laukti atskirų sąskaitų, siunčiamų skirtingu metu. Šių paslaugų teikėjų sąskaitos siunčiamos ir paštu, ir pateikiamos internete, Savitarnoje https://savitarnamoletai.mokesta.lt/

Ar nepažeidžiamas asmens duomenų apsaugos reglamentas, kai paslaugų teikėjai, klientų aptarnavimo centras keičiasi duomenimis apie mano įmokas?

Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) šios bendradarbiaujančios įmonės turi teisę keistis duomenimis, kurie yra būtini kokybiškam paslaugos teikimui užtikrinti. Informacija apie jus perduodama tik ta, kuri tiesiogiai susijusi su paslaugos teikimu, o patys duomenys perduodami imantis visų saugumo priemonių ir prisiimant visą būtiną atsakomybę dėl tyčinio ar netyčinio jų paviešinimo.

Naujiems klientams

2. Ar reikalingos prisijungimo sąlygos projektuojant kitus inžinerinių tinklų susikirtimus su UAB „Molėtų vanduo“ vandentiekio/nuotekų tinklais?

Kai projektuojami kitų inžinierinių tinklų susikirtimai su bendrovės vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklais, susitarimas dėl darbų vykdymo tinklų apsaugos zonoje pasirašomas įvertinus esamų bendrovės tinklų skersmenis, gylį, būklę (pagal galimybę) ir besikertančių tinklų klojimo būdus bei išlaikomus atstumus. Papildomai išsiimti prisijungimo sąlygų nereikiatačiau privaloma su Bendrove suderinti  darbų vykdymą infrastruktūros apsaugos zonoje.

3. Kodėl turiu pasirašyti sutartį dar neprisijungęs prie tinklų?

Sutarties pasirašymas prieš darbus garantuoja darbų, numatytų sutartyje, atlikimą laiku bei galimybę prisijungus prie tinklų iš karto atsiskaitinėti už paslaugas.

4. Jei prisijungsiu tik prie nuotekų tinklo, kaip atsiskaitinėsiu už paslaugas?

Klientams, kurie turi nuosavą vandens šaltinį (vandens gręžinį, šulinį) ir jungiasi prie centralizuoto nuotekų tinklo, apskaityti gręžinio ar šulinio vandenį įrengiamas vandens apskaitos prietaisas, kuris naudojamas buitinėms reikmėms pastato viduje. Tokiu būdu suvartojamas vandens kiekis prilyginimas išleidžiamų nuotekų kiekiui ir taikomas nuotekų šalinimo paslaugos tarifas. Jei norite naudotis gręžiniu ar šuliniu laistymo reikmėms, turite palikti atskirą atšaką laistymui į lauką, kuria suvartotas vanduo nebus išleidžiamas į buitinį nuotakyną ir suvartotas vanduo nebus apskaitomas bei apmokestinimas.

Sutartys

1. Kur kreiptis dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo?

Dėl sutarties sudarymo galite kreiptis į Vieningą klientų aptarnavimo centrą tel.:8-383-51105 arba el.paštu kac@moletusvara.lt

Aktualią informaciją apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymą rasite svetainės puslapyje: Sutarčių sudarymo tvarka - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt);

2. Kur kreiptis dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties nutraukimo?

Norint nutraukti paslaugų teikimo sutartį, reikia pateikti laisvos formos prašymą el. paštu kac@ moletusvara.lt, taip pat galima atvykti į Vieningą klientų aptarnavimo centrą.

Būtina nurodyti savininką, objekto adresą, sutarties nutraukimo priežastį bei pateikti geriamojo vandens APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTĄ.

3. Kaip nutraukti sutartį parduodant butą, namą ar kitas patalpas?

Parduodant butą, namą ar kitas patalpas, būtina visiškai atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas.

Apie pardavimą ne vėliau kaip per 10 dienų privaloma informuoti Vieningą klientų aptarnavimo centrą tel.:8-383-51105 arba el.paštu kac@moletusvara.lt bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartį ir pan.).

Įsigijus butą, namą ar kitas patalpas, kurioms tiekiamas vanduo ir (ar) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo privaloma nedelsiant kreiptis į Vieningą klientų aptarnavimo centrą tel.:8-383-51105 arba el.paštu kac@moletusvara.lt

4. Kokie teisės aktai reguliuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą ir gavimą?

Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą ir gavimą, yra:

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas AKTUALI REDAKCIJA
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 AKTUALI REDAKCIJA
 3. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 AKTUALI REDAKCIJA
 4. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 AKTUALI REDAKCIJA
 5. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 172 AKTUALI REDAKCIJA
5. Kodėl sutartyse nenurodytos paslaugų kainos?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tam, kad pasikeitus kainoms nereiktų iš naujo pasirašyti sutarties specialiųjų sąlygų, paslaugų ir mėnesinio mokesčio kaina nėra įrašoma.

Aktualias paslaugų kainas rasite: Kainos - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt), o juridiniai asmenys-  Kainos - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt)

Kainos

1. Kur galiu sužinoti paslaugų kainas?

Informaciją apie paslaugų kainas rasite:

Gyventojams skiltyje Kainos - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt)
Verslui skiltyje Kainos - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt)

Informaciją apie papildomų paslaugų kainas rasite: Papildomos paslaugos - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt)

2. Kas nustatė vidutinį suvartojamą geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui?

Nuo 2023 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas vidutinis savivaldybėje suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui – 1,59 m³.

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet.

Tai numatyta Atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127. 

3. Kada ir kokiu pagrindu gali būti taikomas dvigubas suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui?

Gyventojams, kurie naudojasi UAB „Molėtų vanduo“ teikiamomis paslaugomis, bet neturi individualių vandens apskaitos prietaisų ir piktybiškai nesudaro sąlygų jų įrengti bute ar priklausančiose bendro naudojimo patalpose, mokestis už suvartotą geriamąjį (šaltą) vandenį skaičiuojamas taikant dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.

4. Kaip gauti ir kur kreiptis dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį?

Norint gauti kompensaciją už geriamąjį vandenį, reikia kreiptis į savivaldybę ar seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą. Gavusi reikiamus dokumentus, savivaldybė / seniūnija nuspręs, ar Jums priklauso teisė į kompensaciją, ir visą reikalingą informaciją perduos UAB „Molėtų vanduo“. Gyventojams papildomai Bendrovės informuoti nereikia. Jei kompensacija Jums bus pritaikyta, ją matysite mokėjimo pranešime.

Rodmenų deklaravimas

1. Kaip, kur ir kada deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis?

Tam, kad pateikiami mokėjimo pranešimai / PVM sąskaitos faktūros  už per ataskaitinį (kalendorinį) mėnesį UAB „Molėtų vanduo“ suteiktas paslaugas (geriamojo (šalto) vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą) būtų tikslūs, klientai iki paskutinės einamojo mėnesio dienos turi deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių faktinius rodmenis. Rekomenduojame tai daryti paskutiniąją mėnesio savaitę. Rodmenis deklaruokite tik sveikais skaičiais (be kablelių).

Deklaruoti rodmenis patogu ir paprasta Vieningo klientų aptarnavimo centro  SAVITARNOS SVETAINĖJE.

SVARBU (privatiems klientams (gyventojams)):

 • Privatūs klientai (gyventojai) deklaruoti faktinius skaitiklių rodmenis taip pat gali visose įmokas priimančiose vietose: per elektroninę bankininkystę skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“, savitarnos svetainėse „IGNITIS“„VIENA SĄSKAITA“„PERLASGO“, per mobiliąją programėlę „Perlas Go“ arba Lietuvos pašto skyriuose, „Perlo“ terminaluose bei „Maxima“ parduotuvių kasose.
 • Jei įsigijote butą / namą, pirmą kartą deklaruoti geriamojo (šalto) vandens skaitiklių rodmenis prašome tik pasirašius sutartį su UAB „Molėtų vanduo“ ir gavus pirmąjį mokėjimo pranešimą. Pasirašytoje sutartyje ir mokėjimo pranešime matysite Jums suteiktą unikalų UAB „Molėtų vanduo“ kliento kodą, kurį kiekvieną kartą būtina nurodyti tiek deklaruojant rodmenis, tiek atsiskaitant. Su šiuo kodu galėsite prisijungti ir prie savitarnos svetainės.
 • Jeigu mokėjimo pranešimo eilutėje „Mėnesio pabaigos likutis“ įrašyta suma su minuso (-) ženklu, o eilutėje „Mokėti iš viso“ yra nulis (0), vadinasi yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau reikia deklaruoti faktinius to mėnesio skaitiklio rodmenis. Kai kurie mūsų partneriai negali priimti Jūsų rodmenų be įmokos, todėl prašome sumokėti bent 0,01 Eur, kurį Jūs matysite kaip savo įmoką kitame mokėjimo pranešime.
2. Kas nutinka pavėlavus / nedeklaravus einamojo mėnesio vandens skaitiklio rodmenų?

Klientui, nedeklaravus skaitiklio rodmenų, už tą mėnesį yra taikomas per paskutinius 12 mėnesių jo suvartoto vandens kiekio mėnesio vidurkis.

Jei nespėjote deklaruoti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, kito mėnesio pradžioje nieko nebedeklaruokite, o sulaukite mokėjimo pranešimo / PVM sąskaitos faktūros, kur Jums bus paskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio geriamojo (šalto) vandens suvartojimas (vidurkis). Apmokėkite pateiktą sumą ir mėnesio pabaigoje deklaruokite einamojo mėnesio faktinius skaitiklio rodmenis. Taip išvengsite susidariusių galimų netikslumų, o jei nutiktų taip, kad paskaičiuotas vidurkis kiek mažesnis ar didesnis nei faktinis suvartojimas, susidaręs nedidelis skirtumas išsilygins kartu su pirmu deklaravimu.

Jei klientas kurį mėnesį / laikotarpį planuoja nesinaudoti paslaugomis, pavyzdžiui, kuriam laikui planuoja išvykti, būtina apie tai pranešti el. paštu kac@moletusvara.lt arba atvykus į Vieningą klientų aptarnavimo skyrių, arba galima įprasta tvarka kiekvieną mėnesį tiesiog deklaruoti tuos pačius faktinius skaitiklio rodmenis, t. y. paskutinį kartą deklaruotus rodmenis. Tik tokiu atveju klientui nėra taikomas vidutinis vieno mėnesio suvartojimas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog mėnesinis mokestis priskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo naudojimosi / nesinaudojimo paslaugomis. Planuojant nesinaudoti paslaugomis ilgesnį laiką, galima  laikinai sustabdyti paslaugų teikimą. Laikinas geriamojo vandens atjungimas, po to jo prijungimas privatiems klientams kainuoja 14,96 Eur. Sustabdžius paslaugų teikimą, mėnesinis mokestis nepriskaitomas.

3. Kaip deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis, kai patikrinamas / pakeičiamas skaitiklis?

Tą mėnesį, kuomet yra pakeistas / įrengtas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis) ar atliktas skaitiklio rodmenų patikrinimas, deklaruoti rodmenų klientams nereikia. Vandens apskaitos prietaiso keitimo / įrengimo / patikrinimo metu specialisto surašyti ir akte užfiksuoti rodmenys priimami kaip klientų deklaruojami. Šį faktą klientas matys mokėjimo pranešime, kurį gaus kitą mėnesį po akto surašymo. Klientų prašome savarankiškai deklaruoti rodmenis tik po to, kai gausite mokėjimo pranešimą. 

SVARBU: Ši rodmenų deklaravimo tvarka po apskaitos prietaiso pakeitimo ar patikros atlikimo galioja tik privatiems klientams, t. y. butų ar individualių namų gyventojams.

Apmokėjimas

1. Kaip mokėti ?

Nurodydami mokėtojo kodą sąskaitą galite apmokėti: Vieningo klientų aptarnavimo centro kasoje,  „Perlo“ terminaluose, mobiliąja „Perlas Go“ programėle, „Lietuvos pašto“ skyriuose, parduotuvių „Maxima“ kasose, per ,,Vieną sąskaitą“, per „Elektroninių mokėjimų agentūrą“, per el. bankininkystę arba tiesiogiai per savitarną 

Pasikeitus buto savininkui, gyventojų skaičiui ar kontaktiniams duomenims, prašome kreiptis tel. 8-383-51105 arba el. paštu kac@moletusvara.lt

Dėl atsiskaitymų už paslaugas informuojami arba registruojami telefonu (8 383) 51011

Rekomenduojame apmokėti gautą mokėjimo pranešimą ir deklaruoti einamojo mėnesio faktinius skaitiklių rodmenis paskutiniąją mėnesio savaitę.

2. Turiu permoką, ką turėčiau daryti?

Jeigu mokėjimo pranešimo eilutėje  „Mėnesio pabaigos likutis“ įrašyta suma su minuso (-) ženklu, o eilutėje „Mokėti iš viso“ yra nulis (0), vadinasi yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia.

Permokos sumą Jums grąžinsime. Tam, kad UAB „Molėtų vanduo“ Jums pervestų permokos sumą, turite el. paštu info@moletuvanduo.lt (arba atvykus į Vieningą klientų aptarnavimo centrą) kreiptis dėl permokos grąžinimo, nurodant adresą, unikalų UAB „Molėtų vanduo“ suteiktą mokėtojo kodą, sutarties savininko vardą, pavardę ir asmeninės sąskaitos banke numerį. Jeigu permoka susidarė ilgesnį laiką Jums nedeklaravus faktinių geriamojo vandens skaitiklių rodmenų, Bendrovės darbuotojai patikrins apskaitos prietaiso rodmenis ir tik po to Jums bus grąžinta permoka..  

3. Jei už geriamąjį vandenį sumokėjau paskutinę mėnesio dieną, ar įmoka bus įskaityta tą mėnesį?

Tam, kad būtumėte tikri, jog laiku atsiskaitėte, kviečiame nelaukti paskutinės mėnesio dienos, o tai padaryti likus ne mažiau kaip 3–2 darbo dienom iki mėnesio pabaigos.

4. Jei laiku nesumokėjau už paslaugas?

Jei laiku nesumokėjote už suteiktas paslaugas, susidarė skola, tokiu atveju Jūs gausite priminimą.

Bendru sutarimu, įsiskolinimą galima sumokėti dalimis iki sutarto termino, pasirašant vekselį. Pasirašyti vekselį galite atvykti į Vieningą klientų aptarnavimo centrą, su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje).

Nesumokėjus ar nesuderinus skolos apmokėjimo sąlygų, skolos išieškojimas gali būti perduota išieškojimui ir teisminiu keliu. Atkreipiame dėmesį, kad skolą išieškant teismine tvarka, Jūsų mokėtina suma padidės, nes reikės sumokėti ne tik skolą, bet ir kitas skolos išieškojimo procesines išlaidas.

5. Kur galiu pamatyti ankstesnius mokėjimo pranešimus arba PVM sąskaitas faktūras?

Matyti savo paskutinių dvylikos mėnesių mokėjimo pranešimus, PVM sąskaitas faktūras galima SAVITARNOS SVETAINĖJE.

Apskaitos prietaisai

1. Kodėl turi būti keičiami geriamojo vandens skaitikliai?

Pagal Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, pastatų įvadinių skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių – 6 metai.

2. Kaip pranešate apie vandens skaitiklių patikrą arba keitimą?

Vykdant planinius apskaitos prietaisų (vandens skaitiklių) patikros arba keitimo darbus daugiabučių namų butuose, įmonės darbuotojai prieš 5-7 dienas iki atvykimo iškabina pranešimus daugiabučio namo skelbimų lentoje ir palieka informacinius pranešimus gyventojų pašto dėžutėse. Papildomai visi namo gyventojai informuojami trumposiomis SMS žinutėmis. Taip pat apie planuojamus darbus el. paštu informuojame namą administruojančią bendrovę.

Būkite atidūs, nes pasitaiko atvejų, kai prisistatydami bendrovės darbuotojais gyventojams skambina sukčiai. Bendrovės darbuotojas taip pat gali paskambinti gyventojui, tačiau tik tuomet, jei po informacinio pranešimo palikimo gyventojo nebuvo namuose ir jis pats nesikreipė. Taigi, jei sulaukėte skambučio, pasitikrinkite, ar prieš tai gavote informacinį pranešimą ir ar apie tai informuota Jūsų daugiabutį namą administruojanti bendrovė.

3. Jeigu klientas atsisako arba nesudaro sąlygų bendrovės darbuotojams pakeisti vandens skaitiklius, kurių metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs?

Jei vandens skaitiklio metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o klientas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti metrologiškai patikrintu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 57 straipsniu, nuo atsisakymo įleisti dienos, skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2, t.y. skaičiuojama dviguba norma. Vartotojams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.

4. Ką daryti, jei įtariu, kad geriamojo vandens skaitiklis, kurio metrologinės patikros galiojimo laikas nepasibaigęs, neteisingai rodo?

Jei įtariate, kad geriamojo vandens skaitiklis, kurio metrologinės patikros galiojimo laikas nepasibaigęs, neteisingai rodo, galite skambinti visą parą veikiančiu telefonu +370 655 46736  arba kreiptis į mus raštu dėl neeilinės patikros su prašymu patikrinti skaitiklio tikslumą. Rašyti galite el. paštu info@moletuvanduo.lt arba siųsti prašymą UAB „Molėtų vanduo“ Vilniaus g. 2A, LT-33143 Molėtai.

Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, klientui paslauga nieko nekainuoja. Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už neeilinės patikros paslaugą pagal galiojančius tarifus. Daugiau informacijos ir papildomų paslaugų kainas rasite skiltyje Papildomos paslaugos - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt).

5. Kaip deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis, kai patikrinamas / pakeičiamas skaitiklis?

Tą mėnesį, kuomet yra pakeistas / įrengtas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis) ar atliktas skaitiklio rodmenų patikrinimas, deklaruoti rodmenų klientams nereikia. Vandens apskaitos prietaiso keitimo / įrengimo / patikrinimo metu specialisto surašyti ir akte užfiksuoti rodmenys priimami kaip klientų deklaruojami. Šį faktą klientas matys mokėjimo pranešime, kurį gaus kitą mėnesį po akto surašymo. Klientų prašome savarankiškai deklaruoti rodmenis tik po to, kai gausite mokėjimo pranešimą. 

SVARBU: Ši rodmenų deklaravimo tvarka po apskaitos prietaiso pakeitimo ar patikros atlikimo galioja tik privatiems klientams, t. y. butų ar individualių namų gyventojams.

6. Ką daryti sugedus (sustojus) geriamojo vandens skaitikliui?

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą prašome nedelsiant mums pranešti visą parą veikiančiu telefonu +370 655 46736 

Jei keičiamas sugedęs vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis), jo rodmenys nėra fiksuojami kaip faktiniai. Fiksuojami tokie rodmenys, iki kurių priskaičiuota paskutiniame Jūsų gautame mokėjimo pranešime.

7. Remontuoju namus, noriu pašalinti vieną iš namuose esančių šalto vandens skaitiklių (mažinu namuose esančių sanitarinių mazgų skaičių). Ar galiu tai padaryti?

Ne, pats klientas to padaryti negali. Demontavus skaitiklį pačiam klientui tai bus fiksuojama kaip savavališki veiksmai – už tai yra numatytos sankcijos. Klientui reikia kreiptis į bendrovę telefonu +370 655 46736   bei  užsakyti demontavimo paslaugą.

Avarijos , gedimai

1. Kur kreiptis, jei bute įvyko vandentiekio avarija?

Namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita daugiabutį namą administruojanti įmonė). Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar į daugiabutį namą administruojančią bendrovę.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, namą eksploatuojančios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame turi būti užfiksuoti vandens skaitiklio rodmenys plombos nuėmimo metu. Aktas turi būti surašytas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas Jums. Likvidavus avariją, apie šį faktą turite nedelsiant mus informuoti visą parą veikiančiu telefonu +370 655 46736. Tada sutartu laiku į namus atvykęs specialistas vėl užplombuoja vandens skaitiklį.

2. Kur kreiptis, jei įvyko lauko vandentiekio ar nuotekų avarija?

Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose, stipriai pablogėjo geriamojo vandens kokybė, kviečiame nedelsiant pranešti nemokamu telefonu avarijoms registruoti +370 655 46736.

3. Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?

Tinkamai ir laiku nesutvarkyti, neprižiūrėti inžineriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. Bendrovės Avarinė dispečerinė šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų. Dauguma atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojamame vamzdyne. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra.

Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5 ºC. Tačiau, kaip rodo statistika, vartotojai laiku nepasirūpina, kad jų nuosavybėje ar teritorijoje esantys vandentiekio tinklai būtų tinkamai įrengti, o patalpos apsaugotos nuo šalčio.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.2 punkte nurodoma, kad daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinerinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 punktas taip pat teigia, kad abonentai (vartotojai) teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas.
Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Kad žiemą išvengtumėte nepatogumų ir nuostolių, rekomenduojame:

 1. papildomai termoizoliacinėmis medžiagomis apšiltinti nešildomose patalpose esančius vandentiekio įrengimus ir vamzdynus;
 2. užtikrinti, jog vartotojų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo (vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais);
 3. jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais ir jokiu būdu nešildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos;
 4. jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių šalčio, leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele;
 5. įvykus avarijai, pranešti mums telefonu+370 655 46736.
4. Kas atsako už namo vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimą?

Už daugiabučio namo vidaus vandentiekio, nuotekų ir kitų tinklų eksploatavimą atsako namo administratorius (namą administruojanti bendrovė) arba daugiabučio namo savininkų bendrija.

5. Kas nustato vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribas?

Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribas nustato „Vilniaus vandenys“ pagal tinklų turtinę priklausomybę.

6. Ką daryti sugedus (sustojus) geriamojo vandens skaitikliui?

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą prašome nedelsiant mums pranešti visą parą veikiančiu telefonu +370 655 46736 .

7. Remontuoju vonios kambarį, noriu laikinai nuimti vandens skaitiklį, bet jo prijungimas užplombuotas. Ką turėčiau daryti?

Skambinkite mums telefonu +370 655 46736 , susitarsime dėl specialisto vizito. Jis atvykęs nuims skaitiklio plombą, o pasibaigus remontui, atvyks užplombuoti skaitiklį.

8. Gavau informaciją apie planuojamus vykdyti vandentiekio tinklų atnaujinimo / plovimo / avarijos padarinių likvidavimo darbus. Ką turėčiau daryti?

Jei apie planuojamus darbus iš bendrovės gavote informaciją iš anksto, tuomet prašome ir kviečiame pasirūpinti vandens atsargomis. Vandens atsargų turėkite tiek, kad jų užtektų ne tik sustabdžius vandens tiekimą, bet ir jį atnaujinus, kol bus šalinami neišvengiami darbų padariniai.


Drumstas vanduo gyventojams nėra pavojingas, tačiau naudoti jį gali būti nemalonu. Todėl tokį vandenį rekomenduojame gerti tik virintą. Vandens drumstumas po rekonstrukcijos ar avarijų likvidavimo tinkluose darbų (sustabdžius ir atnaujinus vandens tiekimą senuose vandentiekio tinkluose) yra gana dažnas ir neišvengiamas padarinys. Nors didžioji dalis susidrumstusio vandens po atliktų darbų ir yra išleidžiama pro vandens hidrantus, tačiau nedidelė dalis sudrumsto vandens gali patekti ir į gyventojų čiaupus. Drumstą vandenį sudaro mikroelementai ir mineralai: geležis, manganas, kalcis, magnis ir kt., kurie yra būtini sklandžiai žmogaus organizmo veiklai užtikrinti. Toks vanduo nėra pavojingas žmogaus sveikatai ar gyvybei, tačiau labai nepatrauklios išvaizdos.


Jei po nutraukto vandens tiekimo iš čiaupo pasigirsta neįprasti garsai – tai vamzdynuose susikaupęs oras. Išgirdus iš čiaupo sklindantį panašų garsą patariama atsukti čiaupą ir trumpai palaukti. Pradžioje iš čiaupo vanduo gali bėgti su pertrūkiais, tačiau šiek tiek palaukus, srovė išsilygins. Vandeniui pradėjus bėgti įprastai jo spalva gali būti pakitusi – t. y. vanduo gali būti susidrumstęs.


Jei po nutraukto vandens tiekimo pasikeitė vandens slėgis (silpnesnė nei įprastai vandens srovė), patikrinkite čiaupo sietelį (čiaupo gale esantį tinklelį). Čiaupo sietelį paprasta nusukti 

pasinaudojant santechniniu raktu ar replėmis. Atsukę ir nuėmę sietelį – išvalykite ant jo susikaupusias nuosėdas. Jei vandens slėgis pasikeitė visuose namuose esančiuose čiaupuose – problema gali būti susijusi su vandens skaitikliu. Tokiu atveju Bendrovės darbuotojai bus pasirengę jums pagelbėti. Susisiekti su mumis ir pranešti apie vandens slėgio ar kokybės sutrikimus galite

Vandens kokybė

1. Kaip galiu sužinoti, kokia yra UAB „Molėtų vanduo“ tiekiamo vandens kokybė?

Siekiant užtikrinti viešai tiekiamo vandens kokybę, kad ji atitiktų Lietuvos higienos normos HN24:2017 nustatytus reikalavimus, UAB „Molėtų vanduo“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens stebėseną ir kontrolę. Bendrovė laboratorijoje atlieka tiekiamo vandens kokybės tyrimus, kurie yra vykdomi pagal kasmet sudaromą ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą programinės priežiūros planą. Mėginiai tyrimams imami iš skirstomojo tinklo ir vandens vartojimo vietų.

Pasitikrinti, kokios kokybės vanduo pasiekia konkrečius Vilniaus miesto gyvenamuosius rajonus ir aplinkines vietoves, galite skiltyje   Vandens kokybė - Molėtų vanduo (moletuvanduo.lt)

2. Noriu sužinoti savo šulinio vandens kokybę. Kokius tyrimus reikia padaryti?

Tyrimus galite užsisakyti UAB „Molėtų vanduo“ laboratorijoje arba bet kurioje kitoje tokius tyrimus atlikti atestuotoje laboratorijoje.

Šulinio vandens tyrimą sudaro mikrobiologinis vandens tyrimas (pilnas), vandenilio jonų kocentracijos pH, savitojo elektros laidžio, nitrito ir nitratų bei amonio tyrimai.

3. Kokius tyrimus reikia padaryti, norint sužinoti gręžinio vandens kokybę?

Siūlome tirti geležies, nitritų, nitratų, amonio, mangano kiekius, vandens pH, savitąjį elektros laidį.

4. Mano geriamajame vandenyje rastas padidėjęs mangano ir geležies kiekis. Ar tai pavojinga sveikatai?

Pagal Geriamojo vandens Lietuvos higienos normą HN24:2017 tiek manganas, tiek geležis yra priskiriami ne toksiniams, o indikatoriniams rodikliams*.

Esant didesniam mangano ir geležies kiekiui vandenyje pastebimi vandens spalvos, kvapo ir skonio pakitimai turi įtakos buitinės technikos ilgaamžiškumui, maisto ruošimo kokybei, 

tačiau nedideli nukrypimai nuo normos (2-3 kartai) nesiejami su kenksmingu poveikiu sveikatai.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Geriamojo vandens kokybės vadove nurodoma, kad rekomenduojama geležies koncentracija geriamajame vandenyje nenustatyta. Pažymima, kad kai geležies  koncentracija didesnė nei 300µg/l (0,3 mg/l), dėl skonio ir spalvos blogėja vandens juslinės savybės. Geležies koncentracija 2000µg/l (2 mg/l) geriamajame vandenyje nekelia grėsmės žmonių sveikatai, tik blogina vandens priimtinumą.

*Indikatorinis rodiklis – mikrobinis, cheminis ar fizikinis rodiklis, tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau integraliai atspindintis gamtinio (žalio) vandens savybes, geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo technologiją. Jis kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų ir imtis atitinkamų priemonių.