Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas 2024 m.

2024 01 31


UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

2023 m. duomenys, kuriais remiantis apskaičiuotas vidutinis geriamojo vandens kiekis

2024 metams

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis - 230403 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 12113.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 "Dėl Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo" 1.2 punkto "Geriamojo vandens teikimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo" IV skyriaus (Abonento ir vartotojo atsiskaitymas už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarka) vartotojams 41 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis kub. metrais vienam gyventojui.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos  teritorijoje patiekto gyventojams per kalendorinius metus geriamojo vandens kiekis kub. metrais.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos  teritorijoje centralizuotąja geriamojo vandens tiekimo sistema gaunančių gyventojų skaičius vienetais.

K = ( 230403 : 12113) : 12 = 1,59 m³.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,59  m³/gyv./mėn.

 Abonentams taikomos 42 punkto nuostatos: 

        Abonentai, kuriems dėl techninių priežaščių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal duomenis, gautus vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2. 

 

Paskaičiavo                                                                Plėtros ir pardavimų inžinierius Juozas Kerpė

2024 01 30